Description

Đây không phải là phiên bản chính thức của Zalo VN. Ứng dụng được viết với mục đích dùng cá nhân và chia sẻ miễn phí. Tác giả không chịu trách nhiệm cho bất cứ rủi ro nào bạn mắc phải.

Nguồn xem tại github. Xin cám ơn.

Screenshots

Get it from the Snap Store

Search for another snap, or go back to the homepage.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙